Du er her: Beretning 2015

Generalforsamling 28/10/2015

 

Årsberetning for foreningsåret 2014-2015


I år har jeg valgt at gå frem lidt mere kronologisk i forhold til hvad der er sket i Børn i Afrika.

Ved sidste års generalforsamling i oktober, blev bestyrelsen genvalgt og vi fortsatte derfor med Birgitte Bech, Lars Ravn, Erik Foged, Ane Ludvigsen, Anne Møller-Andersen, Lis Jannæs, Jonna Kildebogaard, Merete Boye-Hansen og Nicole Scharff samt undertegnede. Jonna som repræsentant for Masomo og de to sidstnævnte som suppleanter.

Vi havde søgt CISU om penge til udgivelse af et særnummer af vores blad, og i november fik vi tilsagn om støtte til dette, hvorefter arbejdet med dette nummer startede. Allerede i december kom den næste gode nyhed, nemlig at vi igen havde fået tildelt midler fra Sterregaards Mindefond, nemlig 25.000,- til afholdelse af særlige workshops for fattige og forældreløse børn i Rakai/Lyantonde. I november blev der igen afholdt julemarked hos Jonna og Jan Kildebogaard, og som sædvanlig med overskud til brug hos Masomo.

I januar og februar forsatte arbejdet med særnummeret af bladet (der udkom i slutningen af februar), men 24. januar holdt bestyrelsen en visionsdag, hvor vi forsøgte at se frem i tiden. Vi overvejede hvilke projekter der skulle fortsætte, hvilke der skulle ændres på og prøvede at få nye ideer til indtægtsgivende aktiviteter. I dagene 14.-18. januar afholdtes en succesrig lejr i Kampala for vores korbørn fra The Pearls (den har I måske læst om i seneste medlemsblad). Vores næstformand Birgitte Bech var med i planlægningen af lejren.

I februar søgte vi endvidere puljen til almennyttige og humanitære organisationer (tipsmidler) om penge til vores blyantsprojekt, til trykning af medlemsblade og til nyt it-udstyr til vores projektmedarbejder Josephine i Kampala – i alt 187.000 kroner, vel vidende at det fulde beløb ville vi ikke få.

I marts blev der afholdt 4 én-dags workshops i Uganda, med finansiering af de bevilgede penge fra Sterregaards fond. Det nye var, at de blev afholdt decentralt ude i felten på 4 forskellige små skoler. Dette minimerer udgiften til transport og overnatning, måltider mm. Evalueringen viste at dette var en god måde at gøre det på – vi kan nå flere børn / familier med færre midler, selv om der selvfølgelig også var en kvalitet når børnene fik en overnatning og mere tid til leg og aktiviteter da der var to dage i spil.

I marts fik vi den gode nyhed at Kidz in Need ville bevilge penge til to husbyggerier i Uganda – i alt 45.000,-. Disse huse er næsten færdigbyggede og vi venter bare på endelig rapport og billeder af de to familier med deres nye huse. Samtidig mangler det ”udsolgte” hus til Keduress (2014D) at blive bygget – forsinkelsen skyldes dels tørke og dels skybrud.

I april var der årsmøde i Folkekirkens Nødhjælp og vi opstillede Anne Møller-Andersen ved valget til FKN´s Råd. Desværre blev hun ikke valgt, trods en stor forberedende indsats.

Fra maj måned kan jeg kun komme i tanke om at jeg selv holdt foredrag om BiA i byerne Maniitsoq og Kangaamiut i Grønland, hvor jeg jo har tilbragt de sidste to skoleår. Lidt mere om dette efter de officielle punkter på aftenens generalforsamling. I slutningen af juli vendte vi så igen tilbage til Danmark og vi har nu kunnet gennemføre bestyrelsesmøderne uden brug af Skype!

De gode nyheder i august, var for det første den meget flotte slutevaluering vi fik af vores særnummer af bladet – og vel at mærke fra kyndige folk i CISU der havde bevilget pengene. De opfordrede os til at fortsætte det gode arbejde og ville se frem til nye ansøgninger! For det andet var det meddelelse fra Kidz in Need, om at de gerne vil sponsorere workshops i 2016. Vi kan således fortsætte med at afholde disse en-dages arrangementer – evt. på andre små skoler denne gang. I august sendte vi dernæst den årlige ansøgning til Sterregaards fond – denne gang om 50.000,- til pilotprojekt om at sætte 50 familier i gang med små indtægtsgivende virksomheder. Endelig fik vi i august også vores årlige (almindelige) tildeling fra tipsmidlerne til administration (næsten 66.000,- kroner).

I september har I så forhåbentlig alle modtaget medlemsblad nr. 2, selv om nogle af kuverterne beklageligvis første blev afsendt fra Nørregade omkring 13. oktober.

I starten af oktober fik vi endelig svar på den store ansøgning til tipsmidlerne nævnt ovenfor. Vi fik 17.000,- af de 187.000 vi havde søgt om. Fra Sterregaards fond fik vi (lidt skuffende) kun 10.000,- af de 50,000,- vi havde søgt om til SED-projektet, så kun 10 familier kan få glæde af dette. Endelig har vi her i oktober haft et foredrag på Tårnby bibliotek med ca. 25 tilhørere og med salg af varer til fordel for Masomo, samt et nyt tiltag med noget vi kalder et ”Tupperware-party” hos bestyrelsesmedlem Anne Møller-Andersen med ca. 12 deltagere der fik præsentation af vores arbejde og mulighed for at melde sig ind eller støtte os. Hvis nogle af jer tilstedeværende kunne tænke jer at afholde et lignende arrangement for venner og bekendte, vil vi meget gerne fortsætte denne aktivitet. Det kan yderligere oplyses at vi i her i oktober har opgjort årets medlemstal til 511 (beregnet ud fra at familiemedlemsskaber tæller mindst to personer).

Jeg vil slutte med at bringe stor tak til forskellige nøglepersoner og hjælpere for BiA:

Suppleanterne fra bestyrelsen Nicole og Merete, har begge af forskellige årsager valgt at trække sig fra deres poster. Vi siger tak for en god indsats og håber at I fortsat vil følge arbejdet og at vi må trække på jer når der er brug for ekstra hjælp! Også stor tak til Birte Lønborg-Jensen for sin hjælp med databasen og registreringer af indbetalinger – det er nu gennem mange år Birte har hjulpet med dette! Og tak til husbond Harald som henter returpost i FKN. En særlig tak skal også lyde til Signe Foged, der var nøgleperson i forbindelse med særnummeret af bladet (Signe er uddannet fra KU med Afrika-studier) og til Pia Wind som har bidraget med artikler til bladet i flere omgange. Pia har netop været i Uganda og vil efter mødet fortælle lidt om sine oplevelser.

Så skal der lyde en tak til bestyrelsen for godt samarbejde og stor arbejdsindsats i årets løb. Endelig takker vi for bevillinger fra fonde samt for gaver, sponsorater og kontingenter fra alle vore medlemmer og støttepersoner!

Fra Masomo kan berettes følgende:

I januar 2015 købte Masomo et hus med 10 værelser på øen Kalangala. Det er det første hjem til forældreløse børn på øen. Huset skal have mange funktioner. Udover at være et hjem for forældreløse, skal der være en klinik og der skal tilbydes undervisning om aftenen af de kvinder, som er analfabeter. M-Lisadas personale og uddannede folk fra øen skal ansættes.

Masomo sætter huset i stand i samarbejde med Rotary (i DK og Uganda). Der bliver bygget flere værelser og inventaret vil blive nutidigt.

I september fik M-Lisada et nybygget hus i Kampala. Masomo fik installeret solcellestrøm via sponsor. Der er nu lys om natten på sovesalene og der er så meget strøm, at kontorets computere og printer har glæde af det.

Karsten Dam
- formand, Børn i Afrika